Privacy Verklaring

Privacy Statement

Jouw Event Team Jouw Event Team, gevestigd aan Cicero 24
2211 ZS Noordwijkerhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.jouweventteam.nl

Cicero 24
2211 ZS
Noordwijkerhout +31629291738

Hetty Kaptein is de Functionaris Gegevensbescherming van Jouw Event Team Hij/zij is te bereiken via info@jouweventteam.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jouw Event Team verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hettykaptein@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jouw Event Team verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Jouw Event Team analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Jouw Event Team verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jouw Event Team neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jouw Event Team) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw Event Team bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Google Analytics

Jouw Event Team maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jouw Event Team bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Jouw Event Team te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jouw Event Team heeft hier geen invloed op.

Jouw Event Team heeft Google geen toestemming gegeven om via Jouw Event Team verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw Event Team verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jouw Event Team blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jouw Event Team gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jouw Event Team gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw Event Team en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jouweventteam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Jouw Event Team wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jouw Event Team neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jouweventteam.nl.

 

Disclaimer

Jouw Event Team (Kamer van Koophandel: 74966375), verleent u hierbij toegang tot de website: www.jouweventteam.nl en publiceert hier ter informatie teksten, foto’s, afbeeldingen en andere materialen.
Jouw Event Team behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen, te wijzigen en of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een
als zodanig aangeduide offerte.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Jouw Event Team spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of
onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Jouw Event Team.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jouw Event Team geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij Jouw Event Team en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden, veranderen en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jouw Event Team en haar licentiegevers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaat- beeldrecht & copyright), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

https://www.jouweventteam.nl is een website van Jouw Event Team. Jouw Event Team is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Cicero 24, 2211 ZS Noordwijkerhout
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74966375
Telefoon: 06-29291738
E-mailadres: info@jouweventteam.nl

© 2023 Jouw Event Team | Webdesign & ontwikkeling door
link naar de website van dunico
© 2023 Jouw Event Team
Webdesign & ontwikkeling door