Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Jouw Event Team, gevestigd te Cicero 24, 2211ZS in Noordwijkerhout en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 74966375.
 2. Opdrachtgever: degene met wie Jouw Event Team een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Jouw Event Team en Opdrachtgever samen.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Jouw Event Team.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Jouw Event Team zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. De overeenkomst tussen Jouw Event Team en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van Jouw Event Team van een door Opdrachtgever ondertekende offerte.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Indien Jouw Event Team op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is Opdrachtgever alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

 

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Jouw Event Team zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Jouw Event Team slechts, nadat de Opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen en honorarium

 1. Alle prijzen die Jouw Event Team hanteert zijn in euro’s, inclusief btw.
 2. Voor het uitvoeren van de opdracht is Opdrachtgever aan Jouw Event Team de Vergoeding verschuldigd zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 3. Voor zover voor de uitvoering van de Opdracht een vaste prijs is afgesproken, zal Jouw Event Team de Opdrachtgever schriftelijk informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden.
 4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht is aangevangen, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Jouw Event Team gerechtigd – in overleg – het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Het honorarium van Jouw Event Team is exclusief onkosten van Jouw Event Team en exclusief declaraties van leveranciers en door Jouw Event Team ingeschakelde derden.
 6. De door Jouw Event Team gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,25 per gereden kilometer.

 

Betaling

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Jouw Event Team anders is overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever dient uiterlijk 4 weken voor aanvang bruiloft of event een tweede betaling van 40% van het geoffreerde bedrag te voldoen.
 3. De overige 20% moet uiterlijk 1 dag voor de bruiloft of event zijn voldaan.
 4. Eventuele verschuldigde bedragen op basis van nacalculatie worden de week na de bruiloft of event gefactureerd, met een betalingstermijn van 14 dagen.
 5. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
 6. De Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Jouw Event Team is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling alsmede de buitengerechtelijke kosten conform de geldende wettelijke bepalingen.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Jouw Event Team voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Jouw Event Team heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
 4. Andere personen dan bedoeld in voorgaand artikel, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Jouw Event Team overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Jouw Event Team om de opdracht correct uit te voeren.
 6. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van de eerste 40% door de Opdrachtgever.
 7. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat Jouw Event Team tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Indien de Opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat Jouw Event Team tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is, tijdig beschikbaar aan Jouw Event Team.
 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
 11. Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft of event een maaltijd voor Jouw Event Team (en de eventueel door haar ingeschakelde derden) te verzorgen. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van Jouw Event Team is gelegen dan zal in overleg met Opdrachtgever, wanneer nodig, een hotelovernachting worden geboekt. De kosten worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 12. Opdrachtgever geeft toestemming aan Jouw Event Team tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van Jouw Event Team.
 13. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 14. Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met deze leveranciers uiterlijk twee weken voorafgaande aan de bruiloft schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal Jouw Event Team hiervoor een bedrag van € 150,- inclusief btw per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

 

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde duur c.q. de periode die Jouw Event Team nodig heeft voor volbrenging van de opdracht. Tijdens deze contractperiode is tussentijdse opzegging te allen tijde mogelijk, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de Opdrachtgever Jouw Event Team schriftelijk in gebreke stellen.

 

Geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de Opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Opdrachtgever;
  • die door de Opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
 4. Jouw Event Team behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het genoemde in het eerste lid ten behoeve van enige derde te gebruiken of anderszins ter beschikking te stellen.
 6. Bij gebleken schending van de geheimhouding of het genoemde eigendom is Jouw Event Team gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 

Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Jouw Event Team voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Jouw Event Team onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die Opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Jouw Event Team en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

Klachten

 1. Beantwoordt een geleverde dienst niet aan hetgeen de Opdrachtgever redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Opdrachtgever Jouw Event Team daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 2. De Opdrachtgever geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat Jouw Event Team in staat is hierop adequaat te reageren.
 3. De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Jouw Event Team gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De Opdrachtgever dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Jouw Event Team.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat een ingebrekestelling Jouw Event Team ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Als Jouw Event Team een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Jouw Event Team verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Jouw Event Team

 1. Jouw Event Team is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Jouw Event Team aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Jouw Event Team is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Jouw Event Team aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert – is het maximaal te vergoeden schade het bedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op dat onderdeel van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft, met een maximum van €2000,-.
 5. Jouw Event Team is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde leveranciers dan wel andere derde partijen.
 6. Zowel Jouw Event Team als Opdrachtgever zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering in stand houden om hun aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst te dekken.
 7. Jouw Event Team is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Jouw Event Team of derden.

 

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding van Jouw Event Team in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Jouw Event Team toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Jouw Event Team niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Jouw Event Team in verzuim is.
 3. Jouw Event Team heeft het recht de overeenkomst op te zeggen c.q. te beëindigen, zonder daarbij schadeplichtig te worden jegens Opdrachtgever indien de inhoud van de overeenkomst naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden en voorts indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde leveranciers naar het oordeel van Jouw Event Team onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
 4. Indien opdrachtgever wenst de overeenkomst geheel te beëindigen, dan worden de volgende annuleringsmaatstaven gehanteerd:
  a. Bij annulering tot 12 weken voor het evenement of de bruiloft bedragen de annuleringskosten 40% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
  b. Bij annulering tot 8 weken voor het evenement of de bruiloft bedragen de annuleringskosten 75% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
  c. Bij annulering tot 2 weken voor het evenement of de bruiloft bedragen de annuleringskosten 80% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
  d. Bij annulering vanaf twee weken tot de bruiloft tot op de dag van het evenement of de bruiloft bedraagt de vergoedingsdrempel 100% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
 5. Indien partijen overeengekomen zijn zaken te huren, dan bedragen de standaard annuleringskosten – ongeacht het aantal weken voor de bruiloft –  50% van het bedrag van de gehuurde zaken.

 

Verplaatsing

 1. Indien er omstandigheden voordoen die ertoe leiden dat de bruiloft of het evenement verplaatst zal worden. Dan dienen partijen te allen tijde de afspraken met betrekking tot de wijziging vast te leggen.
 2. Er dient een concreet verplaatsing moment aangewezen en overeengekomen te worden. Indien er geen concreet verplaatsing moment is aangewezen dan gelden de regels met betrekking tot annuleren van de bruiloft of het evenement.
 3. Verplaatsing aanvragen dienen schriftelijke 4 weken voorafgaand aan de bruiloft of het evenement gedaan te worden. Het niet tijdig neerleggen van een verplaatsingsverzoek of annulering zal resulteren in:
  A. Indien de bruiloft of het evenement geen doorgang dient te krijgen dan zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
  B. Indien verplaatsing alsnog mogelijk is dan zullen er aanvullende administratiekosten en de verplaatsing fee in rekening gebracht worden.
 4. In beginsel geldt in het geval van een concrete verplaatsing dat er een verplaatsing fee ter hoogte van 15% in rekening gebracht zal worden.
 5. Indien opdrachtgever voor een tweede maal besluit de bruiloft of het evenement te verplaatsen dan zal er een verplaatsing fee van 20% in rekening gebracht worden en dient hier 4 weken voor de bruiloft of evenement schriftelijk melding van te zijn gemaakt.
 6. Indien opdrachtgever al eerder een verplaatsingsverzoek heeft gedaan en opnieuw heeft besloten de bruiloft of het evenement te verplaatsen zonder dringende grond dan is Jouw Event Team gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en de reeds verrichte prestaties in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Eventuele schade aan zijde van de opdrachtgever is voor diens rekening en risico als hij/zij meerdere (meer dan één verplaatsingsverzoek) verplaatsing verzoeken indient bij Jouw Event Team.

 

Overmacht

 1. Jouw Event Team is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Als overmacht situaties zijn aan te merken elke tekortkoming die Jouw Event Team niet kan worden toegerekend; indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige (schade)vergoeding.
 3. Als overmacht situatie wordt in ieder geval aangemerkt stremmingen in het vervoer, brand, ongevallen, stakingen, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden, en ziekte of ongeval van Hetty Kaptein dan wel door haar ingeschakelde werknemers en/of derden.
 4. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Jouw Event Team op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan Jouw Event Team bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Jouw Event Team is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.
 6. Wanneer een overmacht situatie zoals omschreven in punt 3. zich voordoet aan kant van opdrachtgever, kan ook opdrachtgever afzien van de overeenkomst. Echter ontslaat dit opdrachtgever niet van haar verplichting om de vergoeding te betalen voor werkzaamheden die zijn verricht of worden verricht tot aan de effectieve datum van de beëindiging.

 

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk blijkt om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Jouw Event Team de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 3. Jouw Event Team behoudt zich het recht voor om – indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst – de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. Jouw Event Team is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
 4. Bovendien mag Jouw Event Team het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Jouw Event Team, dat in redelijkheid niet van Jouw Event Team mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Jouw Event Team zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Jouw Event Team zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Jouw Event Team is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij lopende opdrachten zullen grote wijzigingen alleen doorgevoerd worden met wederzijds overeenkomen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Jouw Event Team zoveel mogelijk vooraf met Opdrachtgever bespreken.

 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de Opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Jouw Event Team.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Jouw Event Team bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Opgesteld 13 juni 2021

© 2023 Jouw Event Team | Webdesign & ontwikkeling door
link naar de website van dunico
© 2023 Jouw Event Team
Webdesign & ontwikkeling door